Veikla

Alytaus miesto šeimos centre vykdoma institucinė  likusių be tėvų globos vaikų  laikinoji ir nuolatinė globa (rūpyba). Šios globos (rūpybos) tikslas- suteikti vaikui galimybę sveikai ir normaliai vystytis fiziškai, protiškai, doroviškai, dvasiškai sudaryti kitas jam tinkamas sąlygas ir palaikyti aplinką, kurioje jis galėtų saugiai augti, vystytis ir tobulėti bei pasiruoštų savarankiškam gyvenimui visuomenėje. Šeimos centro uždaviniai:

  • suteikti vaikui  globos (rūpybos), ugdymo (mokymo, lavinimo ir auklėjimo), paslaugas;
  • užtikrinti vaiko teisių ir teisėtų interesų apsaugą;
  • sudaryti vaikui artimas šeimos aplinkai gyvenimo sąlygas, atitinkančias jo amžių, sveikatą ir brandą;
  • užtikrinti vaikui globos (rūpybos), ugdymo, teikiamų socialinių paslaugų kokybę;
  • dirbti socialinį darbą su vaiku ir jo tėvais, globėjais (rūpintojais) įgyvendinant vaiko laikinosios globos (rūpybos) planą.
  • vaikų resocializacija ir integracija į visuomenę, jų grąžinimas į biologines šeimas, pagalba globojant ir įvaikinant.

Šeimos centre 2013 m. sausio mėn. 1 d. gyveno 137 vaikai. Vidutiniškai per metus į šeimos centrąpriimama ir iš jų išleidžiama 30 vaikų.

Šeimos centre gyvena vaikai iš Alytaus apskrityje esančių Alytaus miesto, Alytaus rajono, Lazdijų rajono savivaldybių, Druskininkų miesto. Vaikų amžius – nuo 4 iki 18 metų. Jie ugdomi 9-iose mišraus amžiaus  šeimynose. Mokyklinio amžiaus vaikai mokosi Alytaus miesto bendrojo lavinimo bei kitokio profilio mokyklose, Alytaus miesto profesinio rengimo centre, Simno, Švėkšnos specialiosiose mokyklose, Kauno kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų centre

Dalyvaujame kartu su užsienio šalių partneriais vykdomame tarptautiniame savanoriškos globos projekte  ,,  Lietuvos vaikų, gyvenančių vaikų globos namuose, sveikatingumo gerinimas, poilsio organizavimas,  gyvenimo šeimoje įgūdžių formavimas“ . 35 vaikai 3 mokinių vasaros atostogų mėnesius ir 3 Kalėdų atostogų savaites svečiavosi Italijos savanoriškos globos asociacijos ,,Nuovo cielo“ ( Naujasis dangus) ir Prancūzijos humanitarinės asociacijos ,,Nord Sud Ftaternite“ ( Šiaurė Pietūs  brolija ) narių šeimose.  Globos namų futbolo komanda 2012 m. spalio mėnesę dalyvavo tarptautiniame turnyre ,,Vaikai už taiką“, kuris vyko Norvegijos Karalystėje, Oslo mieste. Tapome turnyro nugalėtojais. Aktyviai dalyvaujame asociacijos ,,Dzūkijos vaikai“ projektinėje veikloje (užsienio kalbų būreliai, pramoginiai renginiai, labdaros koncertai, aukcionai ir kt.),  visose šalies mastu organizuojamose labdaringose akcijose ir renginiuose, skirtose vaikų globos namuose augančių vaikų švietimui ir kultūrinimui.