Teisės aktai

Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos įstatymas

Lietuvos Respublikos sveikatos priežiūros įstaigų įstatymas

Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymas

Lietuvos Respublikos Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymas

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas „Dėl biudžetinių įstaigų ir organizacijų darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos tobulinimo“

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymas „Dėl odontologinės priežiūros (pagalbos) įstaigų licencijavimo taisyklių patvirtinimo“

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymas „Dėl higienos normos HN47:2012 „Sveikatos priežiūros įstaigos. Infekcijų kontrolės reikalavimai“ patvirtinimo“

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymas „Dėl Lietuvos higienos normos HN47:2011 „Asmens sveikatos priežiūros įstaigos: bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo“