Nuostatai

                                                                                        PATVIRTINTA
                                                                                        Alytaus miesto savivaldybės tarybos
                                                                                        2015 m. birželio 16 d.
                                                                                         sprendimu Nr. T-184
                                                                                        (Alytaus miesto savivaldybės tarybos
                                                                                         2018 m. balandžio 25 d.
                                                                                         sprendimo Nr. T-122 redakcija)

 

ALYTAUS MIESTO BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS ALYTAUS MIESTO ŠEIMOS CENTRO NUOSTATAI

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Alytaus miesto šeimos centro nuostatai (toliau – nuostatai) reglamentuoja Alytaus miesto šeimos centro (toliau – Šeimos centro) tikslus, uždavinius ir funkcijas, teises, darbo organizavimą, darbuotojų priėmimą į pareigas ir atleidimą iš jų, darbo apmokėjimo tvarką, finansavimą, vaiko išvykimą, likvidavimą, reorganizavimą ir pertvarkymą.

2. Šeimos centras savo veiklą grindžia Lietuvos Respublikos Konstitucija, Jungtinių Tautų vaiko teisių konvencija, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymu, Socialinių paslaugų įstatymu, Biudžetinių įstaigų įstatymu ir kitais teisės aktais.

3. Šeimos centro savininkė – Alytaus miesto savivaldybė. Šeimos centro savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija – Alytaus miesto savivaldybės taryba. Kodas 178706935, adresas Rotušės a. 4, LT-62504 Alytus. Globos namų adresas A. Juozapavičiaus g. 33, LT-62265 Alytus, kodas 015 – 191056967.

Teisinė forma – Alytaus miesto savivaldybės biudžetinė įstaiga, finansuojama iš savivaldybės ir valstybės biudžeto, teikianti globos (rūpybos), ugdymo ir socialines paslaugas be tėvų globos likusiems vaikams, kuriems nustatyta laikinoji ar nuolatinė globa (rūpyba), arba laikinai Globos namuose apgyvendintiems vaikams tol, kol bus išspręstas jų globos (rūpybos) klausimas.

Oficialus įstaigos pavadinimas – Alytaus miesto savivaldybės biudžetinė įstaiga Alytaus miesto šeimos centras, trumpasis pavadinimas – Alytaus miesto šeimos centras.

Pagrindinės veiklos rūšys – socialinio darbo veikla, susijusi su apgyvendinimu – 87.90 kita stacionarinė globos namų veikla;

Kitos veiklos rūšys:

88.9 – kita nesusijusi su apgyvendinimu socialinio darbo veikla;

88.99 – kita niekur nepriskirta, nesusijusi su apgyvendinimu socialinio darbo veikla;

56.29 – kitų maitinimo paslaugų teikimas;

86.90.10 – viduriniojo medicinos personalo paslaugų teikimas ligoniams ne ligoninėse.

4. Globos namai yra globojamo (rūpinamo) vaiko (toliau – vaikas) atstovas pagal įstatymą, turintis įstatymų nustatyta tvarka užtikrinti be tėvų globos likusiam vaikui globą (rūpybą), ginti jo teises bei teisėtus interesus ir atstovauti jam.

5. Šeimos centras yra viešasis juridinis asmuo, turintis antspaudą su savivaldybės herbu ir sąskaitas banke.

6. Šeimos centro vieši pranešimai skelbiami Alytaus miesto savivaldybės interneto portale www.alytus.lt ir Globos namų interneto svetainėje www.alytausvaikai.lt .

 

II SKYRIUS

ŠEIMOS CENTRO TIKSLAS, UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

 

7. Šeimos centro tikslas – užtikrinti globojamam (rūpinamam) ir laikinai Centre apgyvendintam vaikui globos (rūpybos), ugdymo, socialines paslaugas, sudaryti kitas jam tinkamas sąlygas ir palaikyti aplinką, kurioje jis galėtų saugiai augti, vystytis, tobulėti ir pasiruošti savarankiškam gyvenimui visuomenėje.

8. Globos namų uždaviniai:

8.1. suteikti vaikui globos (rūpybos), ugdymo (mokymo, lavinimo ir auklėjimo) paslaugas;

8.2. užtikrinti vaiko teisių ir teisėtų interesų apsaugą;

8.3. sudaryti vaikui artimas šeimos aplinkai gyvenimo sąlygas, atitinkančias jo amžių, sveikatą ir brandą;

8.4. užtikrinti vaikui globos (rūpybos), ugdymo, teikiamų socialinių paslaugų kokybę;

8.5. dirbti socialinį darbą su vaiku ir jo tėvais, globėjais (rūpintojais) įgyvendinant vaiko laikinosios globos (rūpybos) planą.

9. Šeimos centras, siekdami įgyvendinti jiems nustatytą tikslą ir uždavinius, atlieka šias funkcijas:

9.1. organizuoja vaikų priežiūrą pas budinčius globotojus ir (ar) laikiną ar nuolatinę globą (rūpybą) vaikus globojančiose šeimose ar pas kitus socialinius globėjus (rūpintojus), taip pat pas globėjus giminaičius;

9.2. teikia intensyvią pagalbą vaikui ir budinčių globotojų, socialinių globėjų, globėjų- giminaičių, šeimynos dalyviams, įtėviams kriziniais atvejais vaiko adaptacijos naujoje šeimoje laikotarpiu arba vaiko priežiūros ar globos (rūpybos) metu;

9.3. atlieka budinčių globotojų, socialinių globėjų, globėjų giminaičių įtėvių paiešką ir konsultavimą;

9.4. dalyvauja vaiko laikinos globos peržiūrose, atvejo vadybos procese;

9.4.1. vertina individualius globojamo (rūpinamo) vaiko poreikius, sudaro ir įgyvendina individualų vaiko socialinės globos planą;

9.4.2. ugdo globojamo (rūpinamo) vaiko gebėjimus, rūpinasi jo dvasiniu ir fiziniu ugdymu, skatina vaiko fizinę, psichinę bei socialinę brandą, ugdo pilietiškumą, dorinius, šeiminius, darbinius, socialinius, sveikos gyvensenos ir higienos įgūdžius;

9.4.3. sudaro sąlygas globojamo (rūpinamo) vaiko saviraiškai, parenkant jo poreikius ir pomėgius atitinkančias ugdymo įstaigas;

9.5. sudaro globojamam (rūpinamam) vaikui artimas šeimos aplinkai gyvenimo sąlygas, atitinkančias jo amžių, sveikatą ir brandą;

9.6. užtikrina globojamo (rūpinamo) vaiko teisių ir teisėtų interesų apsaugą;

9.7. užtikrina globojamam (rūpinamam) vaikui globos (rūpybos), ugdymo, teikiamų socialinių paslaugų kokybę;

9.8. dirba socialinį ugdomąjį darbą su globojamu (rūpinamu) vaiku, socialiniais globėjais, globėjais giminaičiais, vaiko tėvais, įgyvendinant vaiko laikinosios globos (rūpybos) planą;

9.9. rengia globojamą (rūpinamą) vaiką savarankiškam gyvenimui ir integracijai visuomenėje;

9.10. teisės aktų nustatyta tvarka administruoja globotinių (rūpintinių) turtą, tvarko iš globojamų (rūpinamų) vaikų turto gaunamų pajamų ir išlaidų apskaitą;

9.11. bendradarbiauja su valstybės ir savivaldybių įstaigomis ir institucijomis, sprendžiant socialinės globos organizavimo ir teikimo, globėjų (rūpintojų) paieškos bei įvaikinimo klausimus ir esant poreikiui teikia socialiniams globėjams, globėjams giminaičiams, šeimynoms dėl tam tikrų priežasčių (ligos, komandiruotės, atostogų, šeimos ar darbo įsipareigojimų ir kt.) laikinai ar darbo savaitę negalintiems prižiūrėti asmenų, kuriems reikalinga nuolatinė priežiūra, „atokvėpio“ paslaugas ar tęstines socialines paslaugas darbo savaitę (paromis);

9.12. bendradarbiauja su globojamo (rūpinamo) vaiko ugdymo ir mokymo įstaigomis, vaiko mokymosi klausimais;

9.13. vykdo mokymus ir konsultavimą vaikų globėjams, įtėviams ir išduoda jiems pažymėjimus, globos išvadas dėl būsimų globėjų (rūpintojų) ir įvaikintojų pasirengimo globoti (rūpintis) ar įvaikinti vaiką vadovaujantis Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos rekomendacijomis;

9.14. palaiko vaiko individualumą, plėtoja jo gebėjimus;

9.15. teikia pagalbą ir laikinai apgyvendina asmenis su vaikais (vyrus ar moteris su vaikais arba jų besilaukiančias būsimas mamas), kurie dėl artimųjų prievartos ar kitų priežasčių pakliuvo į krizinę situaciją ir negali gyventi savo namuose arba to reikalauja krizinės situacijos sprendimas vaiko gerovės naudai;

9.16. kontroliuoja socialinių globotojų teikiamų paslaugų kokybę;

9.17. organizuoja ir teikia palydimosios globos paslaugas; 

9.18. organizuoja ir teikia kitas alternatyvias institucinei globai bendruomenines paslaugas. 

 

III SKYRIUS

GLOBOS NAMŲ TEISĖS

 

10. Globos namai, vykdydami savo funkcijas, turi teises:

10.1. gauti iš valstybės ir savivaldybių institucijų bei įstaigų informaciją, išvadas, pasiūlymus ir kitokią medžiagą, kurios reikia sprendžiant vaikų Globos namų kompetencijai priskirtus klausimus;

10.2. teikti atitinkamoms valstybės ir savivaldybių institucijoms bei įstaigoms pasiūlymus dėl vaiko teisių apsaugos, vaikų globos (rūpybos), įvaikinimo ir socialinių bei ugdymo paslaugų teikimo;

10.3. pasitelkti savo darbui reikalingus specialistus pagal sutartis;

10.4. pagal kompetenciją teisės aktų nustatyta tvarka sudaryti sutartis;

10.5. įstatymų nustatyta tvarka gauti paramą veiklos tikslams ir funkcijoms įgyvendinti;

10.6. naudotis kitomis įstatymų ir teisės aktų nustatytomis teisėmis.

 

IV SKYRIUS

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS IR MERO KOMPETENCIJA

 

11. Savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija – Alytaus miesto savivaldybės taryba:

11.1. tvirtina, keičia ir papildo Šeimos centro nuostatus;

11.2. tvirtina metinį biudžetą (skiria įstaigos metinius asignavimus);

11.3. nustato didžiausią leistiną darbuotojų skaičių, atsižvelgdama į vaikų skaičių, amžių, teikiamų paslaugų sudėtingumą bei jų teikimo trukmę, turimus finansinius išteklius. Valdymo schemoje išskiriamas tiesiogiai su vaiku dirbantis personalas, kurio pagrindinės grupės yra pedagogai, socialiniai pedagogai, socialiniai darbuotojai ir socialinių darbuotojų padėjėjai. Tiesiogiai su vaiku gali dirbti ir psichologai, sveikatos priežiūros ir kiti specialistai;

11.4. tvirtina minimalias vaikų aprūpinimo apranga, minkštu inventoriumi ir asmens higienos, vieno globotinio dienos maitinimo normas;

11.5. išklauso Šeimos centro direktoriaus metinę veiklos ataskaitą ir tvirtina finansinių ataskaitų rinkinį;

11.6. priima sprendimus dėl Šeimos centro; funkcijų, susijusių su socialinių paslaugų teikimu, jiems delegavimo; jų reorganizavimo, pertvarkymo, likvidavimo;

11.7. nustato Šeimos centro teikiamų paslaugų kainas.

12. Alytaus miesto savivaldybės meras (toliau – meras):

12.1. skiria ir atleidžia Šeimos centro direktorių, nustato jo darbo užmokestį, skiria nuobaudas, sprendžia Šeimos centro direktoriaus paskatinimo, atostogų, pavadavimo, tarnybinių komandiruočių klausimus;

12.2. nustato direktoriaus darbo sutarties sąlygas, tvirtina Šeimos centro direktoriaus pareigybės aprašymą.

 

V SKYRIUS

ŠEIMOS CENTRO VADOVO KOMPETENCIJA

 

13. Šeimos centrui vadovauja Šeimos centro direktorius (toliau – direktorius).

14. Direktorius:

14.1. vykdo Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymo jam nustatytas pareigas;

14.2. leidžia įsakymus, organizuoja ir kontroliuoja jų vykdymą;

14.3. organizuoja Šeimos centro veiklą ir veikia įstaigos vardu santykiuose su kitais asmenimis;

14.4. be atskiro įgaliojimo atstovauja Šeimos centro nevyriausybinėse, valstybės ir savivaldybės įstaigose ir organizacijose, teismuose, ikiteisminio tyrimo institucijose su visomis teisėmis, numatytomis šiuose procesuose dalyvaujantiems asmenims, ir santykiuose su kitais šalies ar užsienio fiziniais ir juridiniais asmenimis;

14.5. suteikia kitiems asmenims įgaliojimus veikti Šeimos centro vardu įgaliojimų ar kitų dokumentų pagrindu;

14.6. pagal kompetenciją sudaro sutartis Šeimos centro tikslams įgyvendinti ir funkcijoms atlikti;

14.7. atsako už Šeimos centro uždavinių įgyvendinimą bei funkcijų atlikimą;

14.8. tvirtina Šeimos centro struktūrą, pagal veiklą atliekamų arba steigėjo deleguotų funkcijų aprašus, darbuotojų pareigybių sąrašą, bazinės mėnesinės algos koeficientus, neviršydamas darbo užmokesčiui nustatytų lėšų, Šeimos centro darbo tvarkos taisykles, darbuotojų pareigybių aprašymus, Šeimos centro metinius veiklos planus;

14.9. teisės aktų nustatyta tvarka priima į darbą ir atleidžia Šeimos centro darbuotojus;

14.10. teisės aktų nustatyta tvarka skatina darbuotojus, skiria drausmines nuobaudas, atlieka kitas personalo valdymo funkcijas;

14.11. disponuoja Šeimos centro skirtomis lėšomis ir vykdo su tuo susijusias finansines operacijas, pasirašo banko čekius, įgaliojimus ir kitus dokumentus;

14.12. užtikrina racionalų ir taupų lėšų ir turto panaudojimą, veiksmingą biudžetinės įstaigos vidaus kontrolės sukūrimą, jos veikimą ir tobulinimą;

14.13. teikia steigėjui metinę veiklos ataskaitą ir finansinių ataskaitų rinkinį;

14.14. sudaro sąlygas Šeimos centro veikti (darbuotojų, vaikų, tėvų, rėmėjų (taryboms) komitetams ir tvirtina jų nuostatus;

14.15. atlieka kitas teisės aktų jam nustatytas funkcijas.

15. Šeimos centro direktoriaus pavaduotojus į pareigas skiria ir atleidžia Šeimos centro direktorius įstatymų nustatyta tvarka. Šeimos centro direktoriaus pavaduotojai yra tiesiogiai pavaldūs ir atskaitingi Šeimos centro direktoriui.

16. Šeimos centro direktoriui laikinai nesant, jo funkcijas vykdo Šeimos centro direktoriaus pavaduotojas, o nesant ir jam – kitas savivaldybės mero potvarkiu paskirtas Šeimos centro darbuotojas.

 

VI SKYRIUS

DARBUOTOJŲ PRIĖMIMAS Į PAREIGAS IR ATLEIDIMAS IŠ JŲ, DARBO UŽMOKESČIO JIEMS NUSTATYMAS

 

17. Šeimos centro darbuotojų priėmimo į pareigas ir atleidimo iš jų tvarka ir sąlygos, darbo užmokestis nustatomi vadovaujantis Lietuvos Respublikos darbo kodeksu, Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais.

 

VII SKYRIUS

ŠEIMOS CENTRO FINANSAVIMAS

 

18. Šeimos centro turtą valdo, naudoja ir juo disponuoja Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

19. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka, ilgalaikę (trumpalaikę) socialinę globą Šeimos centro tiesiogiai finansuoja savivaldybė, sudarydama socialinės Šeimos centro paslaugų teikimo sutartį su Šeimos centro direktoriumi.

20. Šeimos centro finansavimo šaltiniai yra:

20.1. Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybės biudžeto lėšos;

20.2. kitos teisėtai įgytos lėšos.

21. Šeimos centro vaiko gaunamas lėšas tvarko teisės aktų nustatyta tvarka.

22. Šeimos centro , gerindami vaikų buitines ir materialines gyvenimo sąlygas bei kitaip atstovaudami vaiko interesams, gali:

22.1. dalyvauti programose ir teikti projektus tikslinei paramai gauti jiems įgyvendinti;

22.2. gauti iš Lietuvos ir užsienio valstybių fizinių arba juridinių asmenų paramą vaikų gerovei užtikrinti.

 

VIII SKYRIUS

ASMENS APGYVENDINIMAS

 

23. Šeimos centro gali būti apgyvendinamas:

23.1. nuo 3 iki 18 metų amžiaus vaikas, kuriam nustatyta laikinoji ar nuolatinė globa (rūpyba) arba be tėvų globos likęs vaikas tol, kol bus išspręstas jo globos (rūpybos) klausimas;

23.2. vyresnis kaip 18 metų asmuo (jo prašymu ir savininko sutikimu), kai jo išlaikymas Globos namuose yra pratęstas iki jis baigs bendrojo lavinimo mokyklą;

23.3. besimokantis ar studijuojantis buvęs Šeimos centro globotinis (jo prašymu ir tarybos sutikimu), kai yra apgyvendintas jo mokymo ar studijų atostogų metu, jei tai neprieštarauja gyvenančių vaikų interesams;

23.4. ne vyresnis kaip 24 metų buvęs Šeimos centro globotinis (asmens prašymu ir savininko sutikimu), kai jam yra paskirtas išlaikymas ne ilgiau kaip 6 mėnesius.

24. Apgyvendinant Šeimos centro vaiką, kuriam nustatyta laikinoji globa (rūpyba), yra pateikiamas savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas dėl vaiko laikinosios globos (rūpybos) nustatymo ir globėjo (rūpintojo) paskyrimo ir kiti teisės aktais nustatyti dokumentai.

25. Apgyvendinant Šeimos centro vaiką, kuriam nustatyta nuolatinė globa (rūpyba), yra pateikiama teismo nutartis arba sprendimas dėl vaiko nuolatinės globos (rūpybos) nustatymo ir kiti teisės aktais nustatyti dokumentai.

26. Tuo atveju, kai vaikas paimtas iš fizinei ar psichinei sveikatai pavojingos aplinkos, jis laikinai apgyvendinamas Šeimos centro iki jam bus nustatyta laikinoji ar nuolatinė globa (rūpyba) arba bus grąžintas į šeimą.

 

IX SKYRIUS

VAIKO IŠVYKIMAS

 

27. Vaikas išleidžiamas iš Šeimos centro, kai:

27.1. grąžinamas tėvams pasibaigus vaiko globai (rūpybai);

27.2. įvaikinamas;

27.3. sulaukia pilnametystės arba pripažįstamas veiksniu (emancipuojamas);

27.4. susituokia;

27.5. dėl laikinai Šeimos centro apgyvendinto vaiko yra priimamas sprendimas ir nustatoma laikinoji arba nuolatinė globa (rūpyba) šeimoje ar šeimynoje, kitoje vaikų globos institucijoje, arba jis grąžinamas į šeimą;

27.6. teisės aktais nustatytais atvejais Šeimos centro gauna savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus sutikimą dėl leidimo rūpinamam vaikui, sulaukusiam 16 m., gyventi skyrium nuo rūpintojo;

27.7. teismo nutartimi arba savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu yra keičiamas vaiko globėjas (rūpintojas);

27.8 baigia bendrojo lavinimo mokyklą.

28. Šeimos centro vaikui, nesulaukusiam pilnametystės, kuris išvyksta mokytis pagal bendrojo lavinimo, formaliojo profesinio mokymo ar aukštojo mokslo mokymo programas, užtikrina:

28.1. nustatytos vaiko laikinosios arba nuolatinės rūpybos tęstinumą;

28.2. vaikui skiriamų maistpinigių (pagal nustatytas dienos mitybos normas) mokymo įstaigai persiuntimą arba vaiko maistpinigių (pagal bendrą vaiko ir Šeimos centro administracijos susitarimą) ribotai veiksniam nepilnamečiui skyrimą;

28.3. vaiko, sugrįžusio į Šeimos centrą savaitgaliais, švenčių dienomis, atostogų metu, priėmimą.

29. Šeimos centras turi teisę kiekvieną mėnesį išvykusiam nepilnamečiui vaikui nuo 7 iki 18 metų papildomai skirti iki 0,4 MGL dydžio pinigų smulkioms išlaidoms ir teikti kitą finansinę ir materialinę paramą.

30. Vaikas Šeimos centro direktoriaus įsakymu gali būti leidžiamas laikinai išvykti iš Globos namų svečiuotis pas nuolat Lietuvos Respublikoje ar užsienio valstybėje gyvenantį fizinį asmenį. Vaiko laikino išleidimo svečiuotis tvarkos aprašą, kuris yra rengiamas vadovaujantis tai reglamentuojančiais teisės aktais, tvirtina Globos namų direktorius.

31. Išleidžiant vaiką iš Šeimos centro yra perduodami šie dokumentai:

31.1. vaiko gimimo liudijimas arba/ir asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas;

31.2. sveikatos apsaugos ministro įsakymu nustatytos formos sveikatos pažymėjimas;

31.3. pažyma apie vaiko buvimo Šeimos centre laikotarpį, tęsiamą ar baigtą mokslą;

31.4. dokumentai apie vaiko tėvus, brolius, seseris, senelius ir kitus artimus giminaičius;

31.5. dokumentai apie vaikui nuosavybės teise priklausantį turtą (jeigu turi), turto administratorių (jeigu paskirtas) ir pinigines išmokas;

31.6. kiti turimi vaiko dokumentai.

 

X SKYRIUS

ŠEIMOS CENTRO LIKVIDAVIMAS, REORGANIZAVIMAS IR PERTVARKYMAS

 

32. Šeimos centras likviduojami, reorganizuojami ar pertvarkomi Alytaus miesto savivaldybės tarybos sprendimu įstatymų nustatyta tvarka.